Regulamin

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Międzynarodowy konkurs „Wolność Formy” [zwany dalej „Konkursem”] organizowany jest w ramach Interference Festival – 5. Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej przez Fundację Interference z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1/224 – głównego organizatora festiwalu [zwanego dalej „Organizatorem”].
2. Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych z całego świata, z zastrzeżeniem spełniania przez nich wymagań dotyczących posiadania praw autorskich do zgłaszanej pracy / prac.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich [powyżej 18 r. ż.].

§ 2. CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest wybór najlepszych, najbardziej wyróżniających się estetycznie i kreatywnie krótkich form wizualnych. Kolejnym celem jest pozyskanie jak najszerszego spektrum prac wizualnych do prezentacji w ramach festiwalu. Konkurs ma również ułatwić prezentację i promocję dokonań młodych twórców.

§ 3. STRUKTURA KONKURSU
Konkurs główny – Grand Prix zostaną przyznane twórcom w dwóch głównych kategoriach konkursowych:
- Wideoklip
- Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna.
Pozostałe nagrody / wyróżnienia:
- Nagroda publiczności
- Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

§ 4. NAGRODY
1. Nagrody mają charakter finansowy lub/i rzeczowy.
2. W konkursie głównym zostaną przyznane następujące nagrody:
Grand Prix 2500 zł brutto fundowane przez Miasto Gdańsk, przyznawane w każdej z poniższych kategorii:
- Wideoklip
- Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna
3. Pozostałe nagrody:
- Nagroda Publiczności w wysokości 2000 zł brutto
- Nagroda honorowa – Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną

§ 5. HARMONOGRAM KONKURSU
- 22 października 2018 – oficjalne ogłoszenie konkursu na www.interferencefestival.com
- do 30 listopada 2018 – przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem serwera konkursowego www.contest.interferencefestival.com [do godz. 24.00]
- do 10 grudnia 2018 – oficjalne ogłoszenie nominacji przez Jury i Organizatora. Nominacje zostaną ogłoszone na stronie www.interferencefestival.com, nominowani autorzy zostaną dodatkowo poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.
- 13 grudnia 2018 – ogłoszenie zwycięzców podczas festiwalu oraz na stronie www.interferencefestival.com
Nagrody konkursowe zostaną wypłacone przelewem w przeciągu 30 dni roboczych od otrzymania nagrody, po potrąceniu obowiązujących podatków.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem serwera konkursowego www.contest.interferencefestival.com.
2. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku [do godziny 24:00]. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Każdy podmiot / osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace, z zastrzeżeniem, że każda praca zgłaszana jest do innej kategorii. Nie ma możliwości zgłoszenia tej samej pracy w różnych kategoriach.
4. Warunkiem uczestnictwa jest pełne i poprawne wypełnienie formularza konkursowego [w języku polskim lub angielskim] oraz przesłanie pracy [zatytułowanej w następujący sposób:
Kategoria_Imię_Nazwisko_PełnyTytułPracy] na serwer konkursowy.
5. Kwalifikacji podlegają prace wykonane w latach 2016-2018.
6. Do prac stworzonych w języku innym niż polski lub angielski należy wgrać polskie lub angielskie napisy.
7. Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie prace spełniające wymogi formalne zawarte w regulaminie oraz kryteria poszczególnych kategorii konkursu wyróżnione w §7. tego regulaminu.
8. Dalszej selekcji dokonuje Komisja Konkursowa oraz Jury.

§ 7. KRYTERIA KWALIFIKACJI ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH
Kategoria Wideoklip:
a) Czas trwania: maksymalnie 10 minut
b) Zgodność z definicją: autorska forma filmowa towarzysząca utworowi muzycznemu i nawiązująca do jego treści, będąca twórczym i oryginalnym dialogiem pomiędzy dwoma dziedzinami sztuki (muzyką i formą wizualną).
c) Kryteria merytoryczne: profesjonalny poziom realizacji filmu, kreatywność w podejściu do tworzenia formy, autorski charakter wypowiedzi artystycznej, wyróżniająca się wartość wizualna oparta o wysokiej jakości zdjęcia, montaż, kompozycję.
Kategoria Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna [film / video art / animacja]:
a) Czas trwania: maksymalnie 8 minut
b) Zgodność z definicją: film / video art / animacja / found footage podejmujące dowolną tematykę, realizowaną w dowolnym stylu, przejawiająca znamiona innowacyjności i eksperymentu artystycznego.
c) Kryteria merytoryczne: profesjonalny poziom realizacji filmu, autorski charakter wypowiedzi artystycznej, kreatywność w podejściu do tworzenia formy, eksperymentalność techniczna lub/i merytoryczna, zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji i/lub postprodukcji, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wizualnych, wyróżniająca się koncepcja.

§ 8. FORMATY ZGŁASZANYCH PRAC
Organizator akceptuje następujące formaty prac:
- CODEC: h264
Rozdzielczość / resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate przynajmniej / bit rate of at least: 10,000 – 20,000 kbit/s
- CODEC: mpeg4
Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate CBR: minimum 7000
- Format: MOV
CODEC: h264 / Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Quality min. 80%

§ 9. PRZEBIEG SELEKCJI KONKURSOWEJ
1. Nadesłane i zakwalifikowane do konkursu prace są w pierwszej kolejności oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wstępnej selekcji zgłoszonych prac na podstawie oceny ich zgodności z kryteriami wyróżnionymi w §7. tego regulaminu.
2. Po dokonaniu wstępnej selekcji wyniki głosowania Komisji Konkursowej przekazywane są Jury. Jury złożone jest z wybitnych przedstawicieli środowiska kulturalno-artystycznego oraz
ogólnopolskich mediów. Jury z wyselekcjonowanych prac wyłania oficjalnie nominowanych, a następnie z nominowanych wybiera jednego zwycięzcę w każdej kategorii.
3. Pracami Komisji Konkursowej / Jury kieruje Przewodniczący.
4. Z wstępnej selekcji oraz postępowania konkursowego sporządza się protokoły. Protokoły wraz z dokumentacją konkursową przechowywane są przez Organizatora.
5. Prace Komisji Konkursowej / Jury są niejawne.
6. Komisja Konkursowa / Jury obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb postępowania konkursowego.
7. Każdemu członkowi Komisji / Jury przysługuje 1 głos.
8. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów – przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali tę samą najwyższą liczbę głosów.
9. Ostateczną listę prac zakwalifikowanych w selekcji zatwierdza Przewodniczący Komisji Konkursowej.
10. Ostateczną listę prac nominowanych oraz prac, które zdobywają nagrody zatwierdza Przewodniczący Jury.
11. Decyzje Komisji Konkursowej / Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 10. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD DODATKOWYCH / WYRÓŻNIEŃ
1. Nagroda publiczności:
a) W konkursie na nagrodę publiczności biorą udział jedynie prace nominowane, których autorzy w formularzu konkursowym zgłosili pracę do tego plebiscytu.
b) Nagroda jest przyznawana przez publiczność festiwalową w głosowaniu internetowym.
2. Nagrody honorowe - Nagroda specjalna za całokształt twórczości za wyjątkową wrażliwość estetyczną:
Nagrody przyznaje Jury w porozumieniu z Komisją Konkursową na podstawie zaproponowanych kandydatur.
3. Wyróżnienia:
Jury ma prawo przyznać w uzasadnionych przypadkach wyróżnienia w ramach prac nominowanych w konkursie.

§ 11. PROMOCJA I PUBLIKACJE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU
1. Zgłoszenie pracy do konkursu głównego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na bezpłatny pokaz pracy podczas Festiwalu Interference w Gdańsku oraz podczas innych prezentacji mających na celu promocję konkursu i Festiwalu.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu na Nagrodę Publiczności równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację całości pracy na stronie Organizatora przez cały czas trwania plebiscytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 1 minuta), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej
Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu w celu promocji konkursu i festiwalu.

§ 12. PRAWA AUTORSKIE / LICENCJE
1. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza jednocześnie, że Zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw
autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych
roszczeń, osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.

§ 13. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Fundacja Interference z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1/224. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
Oraz w przypadku reprezentacji przez organizację / firmę / instytucję:
a) NIP.
6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
d) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach kolejnych etapów konkursu.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu wyświetlania prac konkursowych podczas pokazów.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników konkursu mogą być przekazywane osobom trzecim w poniższych celach: realizacja obowiązków przewidzianych prawem, realizacja uzasadnionego interesu Fundacji
Interference w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom takim jak: banki, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 14. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik konkursu oświadcza, że:
- dobrowolnie przystępuje do uczestnictwa w konkursie,
- podane Organizatorowi dane identyfikacyjne są zgodne z prawdą.
2. Kandydaci biorący udział w konkursie będą otrzymywali bieżące informacje i zawiadomienia związane z przebiegiem konkursu na wskazany w ich zgłoszeniu adres e-mail.
3. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: contest@interferencefestival.com.
4. Organizator może dokonać zmiany warunków konkursu, przerwać, odwołać lub zakończyć konkurs bez wybrania którejkolwiek ze zgłoszonych prac w każdym czasie bez podania przyczyn.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji
Organizatora.
7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz udziału w konkursie jest sąd siedziby Organizatora konkursu.