Regulamin


 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Międzynarodowy konkurs „Wolność Formy” [zwany dalej „Konkursem”] organizowany jest w ramach Interference Festival – 4. Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej przez Fundację Interference z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1/224 – głównego organizatora festiwalu [zwanego dalej „Organizatorem”].
2. Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych z całego świata, z zastrzeżeniem spełniania przez nich wymagań dotyczących posiadania praw autorskich do zgłaszanej pracy / prac.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich [powyżej 18 r. ż.].

§ 2. CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest wybór najlepszych, najbardziej wyróżniających się estetycznie i kreatywnie krótkich form wizualnych. Kolejnym celem jest pozyskanie jak najszerszego spektrum prac wizualnych do prezentacji w ramach festiwalu. Konkurs ma również ułatwić prezentację i promocję dokonań młodych twórców.

§ 3. STRUKTURA KONKURSU
Konkurs główny – Grand Prix zostaną przyznane twórcom w czterech głównych kategoriach konkursowych:
- Found Footage
- Wideoklip
- Kreatywna Forma Reklamowa
- Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna.
Pozostałe nagrody / wyróżnienia:
- Nagroda publiczności
- Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

§ 4. NAGRODY
1. Nagrody mają charakter finansowy lub/i rzeczowy.
2. W konkursie głównym zostaną przyznane następujące nagrody:
Grand Prix 2500 zł brutto fundowane przez Miasto Gdańsk, przyznawane w każdej z poniższych kategorii:
- Found Footage
- Wideoklip
- Kreatywna Forma Reklamowa
- Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna
3. Pozostałe nagrody:
- Nagroda Publiczności w wysokości 2000 zł brutto
- Nagroda honorowa – Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną

§ 5. HARMONOGRAM KONKURSU
- 5 lipca 2017 – oficjalne ogłoszenie konkursu na www.interferencefestival.com
- do 1 września 2017 – przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem serwera konkursowego www.contest.interferencefestival.com [do godz. 24.00]
- do 17 września 2017 – oficjalne ogłoszenie nominacji przez Jury i Organizatora. Nominacje zostaną ogłoszone na stronie www.interferencefestival.com, nominowani autorzy zostaną dodatkowo poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.
- 20-21 października 2017 – pokazy konkursowe w ramach Festiwalu
- 21 października 2017 – ogłoszenie zwycięzców podczas gali rozdania nagród oraz na stronie www.interferencefestival.com i rozdanie nagród podczas gali
Nagrody konkursowe zostaną wypłacone przelewem w przeciągu 30 dni roboczych od otrzymania nagrody, po potrąceniu obowiązujących podatków.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem serwera konkursowego www.contest.interferencefestival.com.
2. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 1 września 2017 roku [do godziny 24:00]. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Każdy podmiot / osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, z zastrzeżeniem, że każda praca zgłaszana jest do innej kategorii. Nie ma możliwości zgłoszenia tej samej pracy w różnych kategoriach.
4. Warunkiem uczestnictwa jest pełne i poprawne wypełnienie formularza konkursowego [w języku polskim lub angielskim] oraz przesłanie pracy [zatytułowanej w następujący sposób: Kategoria_Imię_Nazwisko_PełnyTytułPracy] na serwer konkursowy.
5. Kwalifikacji podlegają prace wykonane w latach 2015-2017.
6. Do prac stworzonych w języku innym niż polski lub angielski należy wgrać polskie lub angielskie napisy.
7. Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie prace spełniające wymogi formalne zawarte w regulaminie oraz kryteria poszczególnych kategorii konkursu wyróżnione w §7. tego regulaminu.
8. Dalszej selekcji dokonuje Komisja Konkursowa oraz Jury.

§ 7. KRYTERIA KWALIFIKACJI ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH
Kategoria Found Footage:
a) Czas trwania: maksymalnie 5 minut
b) Zgodność z definicją: kompilacyjna forma filmowa, polegająca na wykorzystywaniu w tworzeniu nowego dzieła fragmentów istniejących już materiałów filmowych innych autorów na zasadzie cytatu. W założeniu ma powstać oryginalny utwór o wyróżniającej się wartości wizualnej. Konieczne jest podanie wykazu materiałów źródłowych.
c) Kryteria merytoryczne: profesjonalny poziom realizacji filmu, kreatywność w podejściu do tworzenia formy, autorski charakter wypowiedzi artystycznej, tworzenie nowych sensów w oparciu o istniejące materiały wizualne.
Kategoria Wideoklip:
a) Czas trwania: maksymalnie 10 minut
b) Zgodność z definicją: autorska forma filmowa towarzysząca utworowi muzycznemu i nawiązująca do jego treści, będąca twórczym i oryginalnym dialogiem pomiędzy dwoma dziedzinami sztuki (muzyką i formą wizualną).
c) Kryteria merytoryczne: profesjonalny poziom realizacji filmu, kreatywność w podejściu do tworzenia formy, autorski charakter wypowiedzi artystycznej, wyróżniająca się wartość wizualna oparta o wysokiej jakości zdjęcia, montaż, kompozycję.
Kategoria Kreatywna Forma Reklamowa:
a) Czas trwania: maksymalnie 10 minut
b) Zgodność z definicją: filmowa forma promocji i prezentacji danego produktu komercyjnego, skierowana do masowego odbiorcy, przekazująca informacje rynkowe na temat tego produktu.
c) Kryteria merytoryczne: profesjonalny poziom realizacji filmu, autorski charakter wypowiedzi artystycznej, kreatywność w podejściu do tworzenia formy, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wizualnych, wyróżniająca się koncepcja.
Kategoria Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna [film / video art / animacja]:
a) Czas trwania: maksymalnie 8 minut
b) Zgodność z definicją: film / video art / animacja podejmująca dowolną tematykę, realizowaną w dowolnym stylu, przejawiająca znamiona innowacyjności i eksperymentu artystycznego.
c) Kryteria merytoryczne: profesjonalny poziom realizacji filmu, autorski charakter wypowiedzi artystycznej, kreatywność w podejściu do tworzenia formy, eksperymentalność techniczna lub/i merytoryczna, zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji i/lub postprodukcji, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wizualnych, wyróżniająca się koncepcja.

§ 8. FORMATY ZGŁASZANYCH PRAC
Organizator akceptuje następujące formaty prac:
- CODEC: h264
Rozdzielczość / resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate przynajmniej / bit rate of at least: 10,000 – 20,000 kbit/s
- CODEC: mpeg4
Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate CBR: minimum 7000
- Format: MOV
CODEC: h264 / Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Quality min. 80%

§ 9. PRZEBIEG SELEKCJI KONKURSOWEJ
1. Nadesłane i zakwalifikowane do konkursu prace są w pierwszej kolejności oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora oraz jednego zewnętrznego członka, reprezentującego środowisko kulturalno-artystyczne. Komisja Konkursowa dokonuje wstępnej selekcji zgłoszonych prac na podstawie oceny ich zgodności z kryteriami wyróżnionymi w §7. tego regulaminu.
2. Po dokonaniu wstępnej selekcji wyniki głosowania Komisji Konkursowej przekazywane są Jury. Jury złożone jest z wybitnych przedstawicieli środowiska kulturalno-artystycznego oraz ogólnopolskich mediów. Jury z wyselekcjonowanych prac wyłania oficjalnie nominowanych, a następnie z nominowanych wybiera jednego zwycięzcę w każdej kategorii.
3. Pracami Komisji Konkursowej / Jury kieruje Przewodniczący.
4. Z wstępnej selekcji oraz postępowania konkursowego sporządza się protokoły. Protokoły wraz z dokumentacją konkursową przechowywane są przez Organizatora.
5. Prace Komisji Konkursowej / Jury są niejawne.
6. Komisja Konkursowa / Jury obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb postępowania konkursowego.
7. Każdemu członkowi Komisji / Jury przysługuje 1 głos.
8. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów – przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali tę samą najwyższą liczbę głosów.
9. Ostateczną listę prac zakwalifikowanych w selekcji zatwierdza Przewodniczący Komisji Konkursowej.
10. Ostateczną listę prac nominowanych oraz prac, które zdobywają nagrody zatwierdza Przewodniczący Jury.
11. Decyzje Komisji Konkursowej / Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 10. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD DODATKOWYCH / WYRÓŻNIEŃ
1. Nagroda publiczności:
a) W konkursie na nagrodę publiczności biorą udział jedynie prace nominowane, których autorzy w formularzu konkursowym zgłosili pracę do tego plebiscytu.
b) Nagroda jest przyznawana przez publiczność festiwalową w głosowaniu internetowym.
2. Nagrody honorowe - Nagroda specjalna za całokształt twórczości za wyjątkową wrażliwość estetyczną:
Nagrody przyznaje Jury w porozumieniu z Komisją Konkursową na podstawie zaproponowanych kandydatur.
3. Wyróżnienia:
Jury ma prawo przyznać w uzasadnionych przypadkach wyróżnienia w ramach prac
nominowanych w konkursie.

§ 11. PROMOCJA I PUBLIKACJE FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU
1. Zgłoszenie pracy do konkursu głównego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na bezpłatny pokaz pracy podczas Festiwalu Interference w Gdańsku oraz podczas innych prezentacji mających na celu promocję konkursu i Festiwalu.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu na Nagrodę Publiczności równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację całości pracy na stronie Organizatora przez cały czas trwania plebiscytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 1 minuta), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu w celu promocji konkursu i festiwalu.

§ 12. PRAWA AUTORSKIE / LICENCJE
1. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza jednocześnie, że Zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.

§ 13. DANE OSOBOWE
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych.
2. Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania pracy do konkursu, jak również w celu jej wyświetlania.

§ 14. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad i warunków konkursu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik konkursu oświadcza, że:
- dobrowolnie przystępuje do uczestnictwa w konkursie,
- podane Organizatorowi dane identyfikacyjne są zgodne z prawdą.
3. Kandydaci biorący udział w konkursie będą otrzymywali bieżące informacje i zawiadomienia związane z przebiegiem konkursu na wskazany w ich zgłoszeniu adres e-mail.
4. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: contest@interferencefestival.com.
5. Organizator może dokonać zmiany warunków konkursu, przerwać, odwołać lub zakończyć konkurs bez wybrania którejkolwiek ze zgłoszonych prac w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zmiany warunków konkursu, zmieniony regulamin zostanie niezwłocznie wysłany drogą mailową do osób, które zgłosiły prace na konkurs. Każdy z uczestników ma prawo w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zmienionego regulaminu przesłać Organizatorowi deklarację rezygnacji z udziału w konkursie. W przypadku gdy Organizator nie otrzyma deklaracji o rezygnacji w oznaczonym terminie, zmieniony regulamin uznaje się za zaakceptowany.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz udziału w konkursie jest sąd siedziby Organizatora konkursu.